Ισολογισμοί

Ακολουθούν οι οικονομικοί ισολογισμοί της εταιρείας τα προηγούμενα έτη